Ompli el formulari solicitut d'alta a l'AVVCC Premià Centre-Can Farrerons
Nom *: Email *:
Empresa: DNI/Pasaport*:
Direcció: C. Postal:
Població: Provincia*:
Teléfon *: Movil:
Any neixement :   Enviar Publicaciones
Com ens va conèixer *
Indicar qualsevol comentari a tenir en compte que desitja traslladar a l'AVVCC PC-CF: *

  * Camps  

Obligatoris  

Avis Legal

Política de protecció dades

A efectes de lo disposat a la Lley Orgànica de Protecció de Dades de Carácter Personal 15/1999, Associació de Veïns Premià Centre-Can Farrerons (AVVCC PC-CF) informa que les dades personals suministrades al formulari es consideran com dades de caràcter personal. Aquestes dades seràn utilizats exclusivament en l'entorn privat de l'AVVCC PC-CF y no es difondran més enllà dels departamentsde l'AVVCC PC-CF, les seves delegacions i colaboradors. Se considera l'enviament de aquest formulari com a consentiment informat. El usuari té en qualsevol moment dret a exigir que s'actualitzin o eliminin les seves dades personals. Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactar a través del correu electrònic aavv@premiacentre.es. El fitxer al que s'inclouen les dades personals és propietat de l'AVVCC Prmià Centre-Can Farrerons y està en proces de registre a l'Agencia de Protecció de Dades.
Respecte de l'información remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament.

Introduir nº (323) 

  per asegurar que no est una màquina

He llegit i accepto política privacitat  

marcar que ha llegit i accepta normes indicades
 


"; echo "- -- --- ---- ----- Hi ha dades incorrectes si us plau introduir correctament ----- ---- --- -- -
"; echo "==========================================================================
"; if($nseguridad <> "323") { echo " - Si us plau indiqui el número que apareix al costat.
"; } if($nombre == "") { echo " - Si us plau indiqui el seu nom i cognoms.
"; } if($provincia == "Elegir" || $provincia == "") { echo " - Si us plau introdueixi la província correctament.
"; } if($email == "") { echo " - Si us plau introdueixi un email correctament.
"; } if($tel == "") { echo " - Si us plau introdueixi un telefon correctament.
"; } if($dni == "") { echo " - Si us plau introdueixi el DNI o Passaport correctament.
"; } if($como == "--- Elija ---") { echo " - Si us plau triï el mètode pel qual ens va conèixer.
"; } echo ""; mail("sebas@helppc.com", "Alta AVVPC amb ERRORS" , "Empresa: $empresa\nCorreo: $email\nContacto: $nombre\nDni: $dni\nProvincia: $provincia\nNº Empleados: $nempleados\nTelefono: $telefono\nMovil: $movil\nComentario: $comentario"); ?> - Error conectan a la base de dades.
"; exit(); } if (!mysql_select_db("aavvpc",$link)) { echo "
- Error seleccionant la base de dades.

"; exit(); } return $link; } $link=Conectarse(); if(!$link) { echo "
- Error conectant amb la base de dades.

"; } else { $query_num_oferta = "SELECT MAX(num) from socios"; if(!$RSquery = mysql_query($query_num_oferta,$link)) { echo " - Error a la consulta SQL per trovar número de soci.
"; } else { $num = mysql_fetch_row($RSquery); $num_oferta = $num[0] + 1; } $comercial="01"; $tipocliente="S"; $fecha=date("Y-m-d"); // $query = "INSERT INTO socios (num,Empresa,nombre,dni,Direccion,CPostal,Comercial,Tipocliente,Poblacion,Provincia,email,telefono,movil,NEmpleados,Oferta,comentario,fecha) // VALUES ('$num_oferta','$empresa','$nombre','$dni','$direccion','$cp','$comercial','$tipocliente','$poblacion','$provincia','$email','$tel','$movil','$nempleados','$oferta','$comentario','$fecha')"; $query = "INSERT INTO socios (Empresa,nombre,dni,Direccion,CPostal,Comercial,Tipocliente,Poblacion,Provincia,email,telefono,movil,NEmpleados,Oferta,comentario,fecha) VALUES ('$empresa','$nombre','$dni','$direccion','$cp','$comercial','$tipocliente','$poblacion','$provincia','$email','$tel','$movil','$nempleados','$oferta','$comentario','$fecha')"; // $query = "INSERT INTO socios (num,Empresa,nombre,dni,Direccion,CPostal,Comercial,Tipocliente,Poblacion,Provincia,email,telefono,movil,NEmpleados,Oferta,comentario,fecha) // VALUES ('$num_oferta','$empresa','$nombre','$dni','$direccion','$cp','$comercial','$tipocliente','$poblacion','$provincia','$email','$tel','$movil','$nempleados','$oferta','$comentario','$fecha')"; $RSquery = mysql_query($query,$link); if(!$RSquery) { echo "
- Error al escriure a la base de dades.

"; } else { echo "
- Les dades s'han guardat correctament a la base de dades,
"; echo "
en breu ens posarem en contacte amb vostè.

"; echo "
Triar l'opcio del menu per continuar. Moltes gracies.

"; } mysql_close($link); require "./PHPMailer/includes/class.phpmailer.php"; $mail = new phpmailer(); //servidor smtp $mail->Mailer = "smtp"; //Asignamos a Host el nombre de nuestro servidor smtp $mail->Host = "mail.premiacentre.es"; //Le indicamos que el servidor smtp requiere autenticación $mail->SMTPAuth = true; //Le decimos cual es nuestro nombre de usuario y password $mail->Username = "aavv@premiacentre.es"; $mail->Password = "premiacentre1958"; //Indicamos cual es nuestra dirección de correo y el nombre que //queremos que vea el usuario que lee nuestro correo $mail->From = "aavv@premiacentre.es"; $mail->FromName = "AVV Premià Centre"; //el valor por defecto 10 de Timeout es un poco escaso dado que voy a usar //una cuenta gratuita, por tanto lo pongo a 30 $mail->Timeout=60; //Indicamos cual es la dirección de destino del correo $mail->AddAddress("aavv@premiacentre.es"); //Asignamos asunto y cuerpo del mensaje //El cuerpo del mensaje lo ponemos en formato html, haciendo //que se vea en negrita $mail->Subject = "Alta AVV PC "; $mail->Body = "Alta en AVV PC: Núm. Soci:". $num_oferta." Origen:". $distri." Nom:". $nombre." Empresa:". $empresa." Email:". $email." Dni:". $dni." Direcció:". $direccion." C.P.:". $cp." Tel:". $tel." Movil:". $movil." DNI.". $dni." Provincia:". $provincia." Població:". $poblacion." Data neixement:". $nempleados." Rebre info:". $oferta." Com ens coneixa: ".$como." Origen Soci: ".$distri." Mes Info:". $comentario; //Definimos AltBody por si el destinatario del correo no admite email con formato html //$mail->AltBody = "Mensaje de prueba mandado con phpmailer en formato solo texto"; //se envia el mensaje, si no ha habido problemas //la variable $exito tendra el valor true $exito = $mail->Send(); //Si el mensaje no ha podido ser enviado se realizaran 4 intentos mas como mucho //para intentar enviar el mensaje, cada intento se hara 5 segundos despues //del anterior, para ello se usa la funcion sleep $intentos=1; while ((!$exito) && ($intentos < 5)) { sleep(5); //echo $mail->ErrorInfo; $exito = $mail->Send(); $intentos=$intentos+1; } if(!$exito) { echo "
Problemes enviant correo electrònic a ".$valor."
"; echo "
".$mail->ErrorInfo; mail("sebas@t2app.com", "Alta AVVPC error d'enviament" , "Empresa: $empresa\nCorreo: $email\nNom: $nombre\nDni: $dni\nProvincia: $provincia\nAny n.: $nempleados\nTelefon: $telefono\nMovil: $movil\nComentari: $comentario"); } else { mail($email, "Alta AVVPC Solicitada" , "Gracies por la seva solicitut d'alta, Sr. $nombre de : $empresa\n En breu serà atesa la seva solicitut \nSi desitja informació adicional envia un correo a: aavv@premiacentre "); ?>